۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دي
علوم پزشکی دانشگاه آراد
كميته مشورتي دانشجويان

كميته مشورتي دانشجويان و دانش آموختگان

معرفي: با توجه به اينكه دانشجويان مشتريان اصلي نظام آموزشي هستند و وجود ساز و كار دائمي براي بهره‌گيري از نظران آنان براي بهبود نظام آموزشي ضروري است؛ لذا به منظور دستيابي به اين هدف مهم, به موجب اين آئين نامه كميته هاي مشورتي دانشجويي در مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كه مسئوليت ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاههاي علوم پزشكي برعهده دارند؛ ايجاد مي شوند.

اهداف كميته مشورتي دانشجويان (EDC)

- نظارت بر وجود بانك اطلاعاتي دانشجويان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش

- نظارت بر وجود برنامه مدون براي هدايت دانشجويان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش

-تدوين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي هدايت دانشجويان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش

- نظارت بر مشاركت دانشجويان استعداد درخشان در تدوين برنامه‌هاي دفاتر توسعه آموزش

- نظارت بر مشاركت دانشجويان استعداد درخشان در اجراي برنامه‌هاي دفاتر توسعه آموزش

برنامه عملياتي كميته مشورتي دانشجويي (EDO)

- زمينه سازي براي بهره گيري از خلاقيت و طرح ها و ايده هاي نوآورانه آموزشي دانشجويان

- انتقال مشكلات، انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در حيطه هاي آموزشي از طريق كميته مشورتي به سطوح مديريت كلان آموزشي واحد

- بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعاليت هاي دانشجويي در حيطه هاي آموزش علوم پزشكي

- ايجاد فرهنگ مشاركت و احساس مسئوليت در بين دانشجويان براي ارتقاي كيفي آموزشي

- بسترسازي براي تعامل آگاهانه؛ علمي و فعال دانشجويان با نظام آموزشي جاري در جهت ارتقاء برنامه‌هاي آموزشي

اعضاء

1. مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي واحد

2. نمايندگان دانشجويان تمامي دانشكده هاي موجود در واحد به انتخاب رئيس دانشكده ها

3. مشاور علمي اجراي كميته مشورتي دانشجويي واحد

4. سرپرست دفتر استعدادهاي درخشان واحد

شاخص/ شاخص هاي دستيابي

آذر ماه 1394

دي ماه 1394

بهمن ماه 1394

تشكيل كميته مشورتي دانشجوي در واحد دانشگاهي

50%

100%

گزارش نهايي

تعيين مسئول و دبير كميته مشورتي دانشجوي

50%

100%

گزارش نهايي

ارزشيابي عملكرد دو ماهه كميته مشورتي دانشجويي دانشكده و ارائه گزارش

50%

100%

گزارش نهايي

شيوه نامه شرح وظيفه مسئول كميته مشورتي دانشجويي دانشكده / دانشگاه

مسئول كميته مشورتي نقش تبات بخشي و حمايت كننده در عملكرد كميته مشورتي دانشجويي دارد از اين رو اين شيوه‌نامه بمنظور تبيين فعاليت مسئول كميته مشورتي دانشجوئي در 13 بند تنظيم شده است و تابع آئين‌نامه‌هاي آموزشي دانشگاه/ دانشكده مي‌باشد.

مسئول كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه موظف مي‌باشد كه:

1- تمام تلاش خود را بر حسن اجراي آئين‌نامه‌ها و شيوه نامه‌هاي كميته مشورتي بكار گيرد.

2- با مشورت دبير و اعضاي كميته مشورتي دانشجويي برنامه راهبردي و عملياتي را تنظيم نمايد.

3- بر فعاليت اعضاي كميته مشورتي دانشجويي نظارت داشته باشد.

4- پيگير انتخاب دبير كميته مشورتي دانشجويي باشد.

5- نظارت بر اجراي سياست هاي مصوب كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه داشته باشد.

6- در جلسات كميته مشورتي دانشجوئي دانشكده/ دانشگاه شركت فعال و منظم داشته باشد.

7- نظر كارشناسي آموزشي خود را به دانشجويان براي ارائه طرح ياري آموزشي بدهد.

8- پيگير انتقال مسائل و نيازهاي آموزشي دانشجويان به رده هاي بالاتر نظام آموزشي باشد.

9- پيگير ارائه گواهي عملكرد اعضا كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه باشد.

10- به مدير دفتر توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشكي دانشكده/ دانشگاه گزارش عملكرد ارائه دهد.

11- ارزشيابي كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه را انجام دهد.

12- پاسخگو به رئيس دانشكده/ دانشگاه در قبال عملكرد كميته باشد.

شيوه نامه نحوه مشاركت دانشجويي در شوراي آموزشي دانشكده / دانشگاه

مشاركت دانشجو با رويكرد كمك به تصميم سازيدر سطوح تصميم گيري حاكميت آموزشي، بستر مناسبي براي پويايي و تحرك بيشتر نظام آموزشي مي باشد. اين شيوه نامه در راستاي ماده 6 آئين نامه تشكيل كميته هاي مشورتي دانشجويي و بمنظور مشاركت دانشجوي عضو كميته مشورتي دانشجويي در شوراي آموزشي در هفت ماده و دو تبصره تنظيم شده است و تابع آئين نامه هاي آموزشي دانشكده /دانشگاه مي باشد.

1) انتخاب دانشجو عضو كميته مشورتي براي شركت در جلسه شوراي آموزشي در ابتداي سال تحصيلي توسط رئيس دانشگاه/ دانشكده صورت مي گيرد. دانشجوئي كه بعنوان نماينده دانشجويان (دانشجوي رابط شورا) براي حضور در شوراي آموزشي دانشگاه/ دانشكده انتخاب مي‌شود بالطبع عضو كميه مشورتي دانشجويي دانشگاه/ دانشكده نيز مي‌گردد.

2) رئيس دانشگاه/ دانشكده مرجع تعيين صلاحيت دانشجو عضو كميته مشورتي در ادامه وظايف خود بعنوان رابط دانشجويان و شوراي آموزشي دانشگاه/ دانشكده مي‌باشد.

3) رئيس محترم شوراي آموزشي ملزم است زماني از جلسه را به استماع نظرات دانشجوي عضو كميته مشورتي اختصاص دهد (شركت دانشجو در جلسه شورت مي‌تواند به صورت تمام يا پاره‌هاي از وقت جلسه به تشخيص رئيس شورا باشد).

4) دستور جلسه شوراي آموزشي توسط دبير محترم قبل از برگزاري شورا به اطلاع دانشجوي محترم عضو كميته مشورتي رسانده شود.

تبصره 1: دستور كار جلسه آتي يك هفته قبل به اطلاع دانشجو رسانده شود.

تبصره 2: دعوت از دانشجوي عضو كميته توسط دبير محترم شوراي آموزشي دانشكده/ دانشگاه بصورت كتبي صورت مي‌گيرد.

5) دانشجوي عضو كميته مشورتي مي‌بايست مصوبات كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه را در صورت موافقت رئيس دانشكده/ دانشگاه در جلسه شوراي آموزشي دانشكده/ دانشگاه طرح نمايد.

6) دانشجوي عضو كميته مشورتي از طريق راهكارهاي مناسب براي جمع‌آوري نظام‌مند و علمي پيشنهادات و نظرات دانشجويان و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه درباره دستور كار جلسه شورا در فرصت موجود اقدام مي‌نمايد و بر اساس تحقيق ميداني صورت گرفته، نظر كميته مشورتي دانشجويي را به شورا در جهت كمك به تصميم سازي ارائه دهد.

7) دانشجوي رابط شركت كننده در شورا با حضور مستمر در كميته مشورتي دانشجويي موظف به اطلاع رساني خلاصه‌اي از مصوبه‌هاي شوراي آموزشي در ارتباط با موضوع‌هاي پيشنهادي دانشجويان به ساير اعضاي كميته مي‌باشد.

شيوه نامه شرح وظيفه دبيركميته مشورتي دانشجويي دانشكده / دانشگاه

دبير كميته مشورتي نقش تاثيرگذاري در عملكردكميته مشورتي دانشجويي دارد از اين رو اين شيوه نامه بمنظور تبيين فعاليت دبير كميته مشورتي دانشجويي در 13 بند تنظيم شده است و تابع آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه/ دانشكده مي باشد.

دبير كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه موظف مي باشد كه:

1- تمام تلاش خود را بر حسن اجراي آئين‌نامه‌ها و شيوه نامه‌هاي كميته مشورتي بكار گيرد.

2- هماهنگي براي برگزاري جلسات كميته مشورتي با اطلاع رساني اثربخش را انجام دهد.

3- جلسات كميته مشورتي دانشجويي را برگزار نمايد و صورتجلسات را يادداشت و بايگاني نمايد.

4- وب سايت كميته مشورتي دانشجويي را به روز نگه دارد.

5- پيگير برگزاري انتخابات كميته مشورتي دانشجويي باشد.

6- مصوبات جلسه كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه را به اعضا اطلاع دهد و نظرسنجي ها را انجام دهد.

7- سياست مصوب كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه را اجرا نمايد.

8- در جلسات كميته مشورتي دانشجويي دانشكده/ دانشگاه شركت فعال و منظم داشته باشد.

9- گزارش عملكرد كميته مشورتي دانشجويي دانشكده را به كميته مشورتي دانشجويي دانشگاه ارائه دهد.

10- بر اساس نياز سنجي‌ها، هماهنگ كننده برگزاري كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي كميته مشورتي دانشجويي باشد.

11- پيگير ثبت مسائل آموزشي تمامي كلاس ها و دوره ها در دفتر نيازهاي آموزشي دانشجويي در هر نيمسال باشد.

12- پيگير برگزاري جلسات دانشجويان با مديران آموزشي بر اساس طرح ياري آموزشي باشد تا مسائل آموزشي بصورت نظام مند به رده هاي بالاي نظام آموزشي انتقال يابد.

13- پاسخگو به رئيس كميته مشورتي دانشجويي در قبال عملكرد كميته باشد.

شيوه نامه نحوه مشاركت دانشجويي در شوراي آموزشي دانشكده / دانشگاه

مشاركت دانشجو با رويكرد كمك به تصميم سازي در سطوح تصميم گيري حاكميت آموزشي ، بستر مناسبي براي پويائي و تحرك بيشتر نظام آموزشي مي باشد. اين شيوه نامه در راستاي ماده 6 آئين نامه تشكيل كميته هاي مشورتي دانشجوئي و بمنظور مشاركت دانشجوي عضو كميته مشورتي دانشجويي در شوراي آموزشي در هفت ماده و دو تبصره تنظيم شده است و تابع آئين نامه هاي آموزشي دانشكده/ دانشگاه مي باشد.

1- انتخاب دانشجو عضو كميته مشورتي براي شركت در جلسه شوراي آموزشي در ابتداي سال تحصيلي توسط رئيس دانشگاه / دانشكده صورت مي گيرد. دانشجوئي كه بعنوان نماينده دانشجويان (دانشجوي رابط شورا) براي حضور در شوراي آموزشي دانشگاه / دانشكده انتخاب مي شود بالطبع عضو كميته مشورتي دانشجوئي دانشگاه/ دانشكده نيز مي گردد.

2- رئيس دانشگاه/ دانشكده مرجع تعيين صلاحيت دانشجو عضو كميته مشورتي در ادامه وظايف خود بعنوان رابط دانشجويان و شوراي آموزشي دانشگاه/ دانشكده مي باشد.

3- رئيس محترم شوراي آموزشي ملزم است زماني از جلسه را به استماع نظرات دانشجوي عضو كميته مشورتي اختصاص دهد( شركت دانشجو در جلسه شورا مي تواند بصورت تمام يا پاره اي از وقت جلسه به تشخيص رئيس شورا باشد).

4- دستور جلسه شوراي آموزشي توسط دبير محترم قبل از برگزاري شورا به اطلاع دانشجوي محترم عضو كميته مشورتي رسانده شود.

تبصره 1: دستور كار جلسه آتي شورا يك هفته قبل به اطلاع دانشجو رسانده شود.

تبصره 2: دعوت از دانشجوي عضو كميته توسط دبير محترم شوراي آموزشي دانشكده/ دانشگاه بصورت كتبي صورت مي گيرد.

5- دانشجوي عضو كميته مشورتي مي بايست مصوبات كميته مشورتي دانشجوئي دانشكده/ دانشگاه را در صورت موافقت رئيس دانشكده/ دانشگاه در جلسه شوراي آموزشي دانشكده/ دانشگاه طرح نمايد.

6- دانشجوي عضو كميته مشورتي از طريق راهكارهاي مناسب براي جمع آوري نظام مند و علمي پيشنهادات و نظرات دانشجويان و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه درباره دستور كار جلسه شورا در فرصت موجود اقدام مي نمايد و بر اساس تحقيق ميداني صورت گرفته، نظر كميته مشورتي دانشجويي را به شورا در جهت كمك به تصميم سازي ارائه دهد.

7- دانشجوي رابط شركت كننده در شورا با حضور مستعمر در كميته مشورتي دانشجويي موظف به اطلاع رساني خلاصه اي از مصوبه هاي شوراي آموزشي در ارتباط با موضوع هاي پيشنهادي به ساير اعضاي كميته مي باشد.

ابزار ارزيابي عملكرد كميته مشورتي دانشجويي دانشكده هاي علوم پزشكي

شماره

موضوع

نمره

مستندات

مميزي

نمره

الف

ساختار

1

دفتر نيازهاي آموزشي دانشجويي

شرط ارزشيابي

فعال بودن در هر نيمسال

2

دفتر فرمهاي ياري آموزشي

شرط ارزشيابي

فعال بود در هر نيمسال

3

تشكيل جلسات كميته

2

به ازاي هر جلسه(صورتجلسه موجود در وبسايت كميته)

4

حضور اكثريت اعضا در جلسات كميته

2

براي كل جلسات سال (صورتجلسه موجود در وبسايت كميته)

5

حضور كامل و منظم نمايندگان دانشجوئي كميته دانشكده در كميته مشورتي دانشجوئي دانشگاه

2

امتياز به نسبت مشاركت (صورتجلسه موجود در وبسايت كميته )

6

حضور كامل و منظم نمايندگان دانشجوئي دوره ها و كلاسها در كميته مشورتي دانشجويي

2

امتياز به نسبت مشاركت (صورتجلسه موجود در وبسايت كميته)

7

مشاركت نماينده كميته در شوراي آموزشي،جلسات گروه هاي آموزشي و يا مشاركت مديران آموزشي دانشكده در جلسات كميته

1

به ازاي هر جلسه(صورتجلسه موجود در وبسايت كميته)

8

محتوي وبسايت كميته مشورتي (صورت جلسات،معرفي اعضا،آئين نامه ها،اخبار آموزشي،مركز مبادلات،سامانه جمع آوري نظرات،ظاهر مطلوب و روز آمد بودن)

4

به نسبت تكميل بودن وبسايت

ب

پيامدهاي آموزشي (متولي كميته)

1

برگزاري كارگاه (با موضوع هاي آموزشي )

1

به ازاي هر دو كارگاه يك امتياز(اعلان شده در قسمت اخبار آموزشي وب سايت كميته)

2

برگزاري سمينار (با موضوع هاي آموزشي )

2

به ازاي هر سمينار (اعلان شده در قسمت اخبار آموزشي وبسايت كميته )

3

ساخت محصولات آموزشي

1

نامه تائيد مركز مطالعات و توسعه دانشكده

پ

پيامدهاي پژوهشي (متولي كميته)

1

مشاركت در طرح دانش پژوهي(SOTL)ارائه شده به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

3

به ازاي هر طرح

2

مقاله انتشار يافته يا طرح تحقيقاتي آموزشي ارائه شده به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

3

به ازاي هر طرح يا مقاله انتشار يافته

3

شركت اعضا در كنگره هاي علمي –پژوهشي با موضوعات آموزشي

1

هر دو شركت كننده يك امتياز با حمايت دفتر توسعه آموزش دانشكده

ت

پيامدهاي اجرايي

1

فرايند آموزشي ارائه شده به جشنواره شهيد مطهري

5

به ازاي هر فرايند منتخب (5/2 امتياز به ازاي هر فرايند)

2

مصوبات اجرا شده كميته در سطح شوراي آموزشي دانشگاه

15

هر مصوبه منتج از فرم ياري آموزشي باشد و مندرج در صورتجلسه شورا

3

مصوبات اجرا شده كميته در سطح شوراي آموزشي دانشكده

10

هر مصوبه منتج از فرم ياري آموزشي باشد و مندرج در صورتجلسه شورا

4

مصوبات اجرا شده كميته در سطح شوراي گروه آموزشي دانشكده

5

هر مصوبه منتج از فرم ياري آموزشي باشد مندرج در صورتجلسه شورا

5

طرح هاي ياري دانشجوئي مطابق فرم فرايند استفاده از نظرات دانشجوئي

5/2

هر طرح ياري آموزشي اتمام يافته منوط به نامه ارجاع آموزشي

جمع كل :

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/05/23
تعداد بازدید:
19
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
مجموعه تصاویر
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal