علوم پزشکی دانشگاه آراد
معرفي دفتر

دفترتوسعه آموزش پزشكي و امور دانشجويان مسئوليت راهبردي آموزشي پزشكي حوزه معاونت پزشكي را برعهده دارد و در اين راستا هدايت، كنترل و برنامه ريزي در جهت ارتقاء آموزش پزشكي را انجام مي دهد و نقش مهمي را در انجام وظايف متعددي در قبال واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي رشته هاي علوم پزشكي ايفا مي كند.

اهداف دفتر توسعه آموزش علوم پزشكي  و امور دانشجويان:

-         توسعه كمي و كيفي آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي علوم پزشكي

-         جذب و توانمندسازي اعضاي هيات علمي علوم پزشكي و اصلاح هرم هيات علمي مربوطه

-         بهينه سازي زير ساخت‌هاي آموزشي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         اعتبار بخشي گروه‌هاي آموزشي علوم پايه و باليني و ارتقاء كمي و كيفي برنامه‌هاي مرتبط با آموزش علوم پزشكي

-         ارتقاء كيفي و كمي برنامه‌هاي آموزش مداوم جامعه علوم پزشكي

-         ارتقاي رضايتمندي دانشجويان و دانش آموختگان علوم پزشكي

 

اهداف مركز توسعه آموزش علوم پزشكي و امور دانشجويان، حركت در مسير ارتقاي آموزش علوم پزشكي مي باشد. از واحدهاي تابعه انتظار مي رود:

  •  تدوين برنامه ارتقاي كيفي واحد در حوزه علوم پزشكي بر مبناي نقشه توسعه دانشگاه

  •  تلاش جهت ارتقاي استانداردهاي آموزشي در واحدها

  •  همكاري تنگاتنگ با حوزه معاونت علوم پزشكي در راستاي همسوسازي سياستهاي اجرايي در امور پزشكي

  •  توجه ويژه به آموزش پزشكي با توجه به ظرفيت موجود و استقبال داوطلبان

  •  استفاده از ظرفيتهاي بومي در راستاي ارتقاي توانمندي‌ اعضاي هيأت علمي

 

 

 دفتر توسعه آموزش علوم پزشكي و امور دانشجويان و بخش‌هاي زير مجموعه:

-         مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC)

-         مديريت امور آموزشي علوم پزشكي

-         مديريت تحصيلات تكميلي علوم پزشكي

-         مديريت امور اعضاي هيات علمي علوم پزشكي

-         مديريت امور دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي

-         اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان علوم پزشكي

 

 

اهداف دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي(EDC)

-         هدايت و نظارت بر اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي يراي توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزشكي دانشگاه

-         سازماندهي، اجراء و نظارت بر ارزشيابي اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         هدايت و نظارت بر فرايندهاي ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج آزمونها با هدف ارتقاي كيفي آزمونها

-         هدايت، تصويب، تامين بودجه و نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

-         هدايت، هماهنگي، تسهيل، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي بر اساس آئين نامه مربوطه

-         هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزش از راه دور و الكترونيكي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         نظارت بر عملكرد و هماهنگ نمودن فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش تابعه

-    هماهنگي و اجراي امور مربوط به فرايندهاي برتر دانشگاهي جهت ارسال به دبيرخانه دائمي جشنواره شهيد مطهري واقع در وزارت بهداشت و ساير جشنواره ها.

-    بررسي درخواست هاي واحدهاي دانشگاهي در خصوص گسترش رشته ها و واحدهاي مرتبط با علوم پزشكي و پيشنهاد جهت اخذ مجوزهاي لازم توسط شوراي گسترش حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         هماهنگي لازم براي شركت كارشناسان و اعضاي هيئت علمي در همايش هاي آموزش پزشكي.

 

 

اهداف مديريت امور آموزشي علوم پزشكي

-         نظارت بر حسن اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي و فعاليتهاي آموزشي واحدهاي تحت پوشش.

-         بررسي و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-     برنامه‌ريزي، طرح سوال و اجراي آزمون‌هاي علوم‌پايه و پيش‌كارورزي رشته‌هاي دكتراي حرفه‌اي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي با همكاري مركز سنجش و پذيرش دانشگاه

-         برگزاري آزمون صلاحيت‌هاي باليني در پايان دوره دكتري عمومي رشته پزشكي

-         بررسي، برنامه ريزي و تحقيق بمنظور بازنگري در برنامه هاي رشته هاي پزشكي و گروه پزشكي

-    آماده سازي پرونده ها جهت طرح در كميسيون بررسي موارد خاص حوزه علوم پزشكي دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات.

-    بررسي و پيشنهاد در مورد اعلام  ظرفيت پذيرش دانشجو در واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه با هماهنگي مديركل دفتر توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه.

-         ارائه آمار دانشجويان با همكاري واحد فناوري اطلاعات

-         ارائه گزارش عملكرد سالانه مديريت

 

اهداف مديريت تحصيلات تكميلي علوم پزشكي

 

-         توسعه كمي و كيفي تحصيلات تكميلي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي تحصيلات تكميلي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         بررسي و تصميم گيري در مورد مسائل آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه.

-         نظارت بر كيفيت دوره هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         ايجاد هماهنگي و نظارت در امور آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره هاي تكميلي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

 

 

اهداف مديريت امور اعضاي هيأت علمي علوم پزشكي

-         رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هيات علمي به منظور ارتقاء مرتبه

-    تصميم گيري در خصوص تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي علوم پزشكي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي براساس ضوابط.

-         نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه

-    بررسي پرونده هاي جذب و بورس ارسالي واحدهاي علوم پزشكي تابعه جهت طرح در شوراي جذب و بورس اعضاي هيات علمي حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه.

-         بررسي مطالعاتي و نيازسنجي به منظور پيشنهاد به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

-         ايجاد بانك جامع اطلاعات اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-    تهيه مقدمات لازم براي تشكيل جلسات كميته هاي مرتبط با  فراخوان و جذب اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         انجام ساير امور مرتبط به فراخوان و جذب اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

 

اهداف مديريت امور دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي

-         بررسي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان واحدهاي دانشگاهي و صدور ارزش‌نامه‌ها و تأييديه‌هاي تحصيلي.

-         انجام مكاتبات لازم در مورد اجراي طرح خدمت قانوني فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي.

-         نظارت بر اجراي مقررات و قوانين مربوط به طرح خدمات پزشكي در واحدهاي علوم پزشكي تابعه.

-         معرفي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي مشمول طرح نيروي انساني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

-         صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي كه طرح گذرانده‌اند و يا مشمول طرح نمي‌باشند.

-         بررسي و ارجاع پرونده هاي واجد شرايط به كميسيون پزشكي نقل و انتقال دانشجويان.

-         - بررسي و نظارت بر اجراي مقررات مرتبط با اخلاق حرفه اي و نگرش اسلامي در واحدهاي زير مجموعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

 

اهداف اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان علوم پزشكي

-         اخذ و بررسي اطلاعات لازم در خصوص فارغ التحصيلان مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان مقاطع مختلف تحصيلي از واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه و معرفي آنها جهت ورود بدون آزمون به مقطع بالاتر به مراجع ذيصلاح.

-         بازديد از دفاتر استعدادهاي درخشان و نظارت و ارزيابي برنامه هاي اجرا شده براي استعدادهاي درخشان در واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         طرح‌ريزي و نظارت بر امور اجرايي توانمند سازي دانشجويان استعداد درخشان از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي و غيره در واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         نظارت بر اجراي آيين نامه دانشجويان استعداد درخشان در  واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         دريافت گزارشات عملكرد واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه در زمينه دانشجويان استعدادهاي درخشان

-         تعامل با وزارت بهداشت و ساير مراجع ذيصلاح در خصوص كسب امتيازهاي لازم براي دانشجويان استعدادهاي درخشان واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         برنامه‌ريزي و نظارت بر برگزاري جشنواره‌ها و المپيادهاي سالانه دانشجويي حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي توانمندسازي و اثرگذاري مناسب نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         برنامه‌ريزي و نظارت بر شناسايي نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-          برنامه‌ريزي و نظارت بر ايجاد بانك اطلاعاتي و ساماندهي تعامل با نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

  

وضعيت موجود آموزش علوم پزشكي

 

- دانشگاه آزاد اسلامي داراي 96 واحد دانشگاهي در حوزه علوم پزشكي،

-1889عضو هيأت علمي، كه از اين تعداد، 1613 نفر هيات علمي موجود داراي پرونده استخدامي ميباشند و فرايند جذب آنها به اتمام رسيده است. ضمنا تعداد 276 نفر به صورت قرارداد يكساله در واحدها همكاري مينمايند كه روند جذب آنها در دست اقدام ميباشد (جمعا 1889 نفر).

براساس پرونده هاي استخدامي موجود در دفتر كارگزيني هيات علمي پزشكي

مربي

789

دانشيار

104

استاديار

667

استاد

53

جمع كل : 1613

 

- 312 رشته محل در مقاطع مختلف (15 پزشكي، 6 دندانپزشكي، 3 داروسازي و 92 پرستاري و مامايي و پيراپزشكي)

- 60 مركز و دفتر توسعه آموزش پزشكي (EDOوEDC) در واحدهاي دانشگاهي مجري رشته هاي علوم پزشكي

- حدود 70000دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف،

 

دانشجويان شاغل به تحصيل نيمسال اول( 94-95 )

رديف

مقطع

تعداد

1

كارداني

1675

2

كارشناسي

55341

3

كارشناسي ارشد

2297

4

دكتري حرفه اي

10203

5

دكتري تخصصي

339

تعداد كل:   69855

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/03/22
تعداد بازدید:
271
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal